ducksDid I ever tell you about my ducks?


Well, this was the old backyard.......yes, it does look quite different now. The water is clearer and well, we have no more ducklings. The story is long, the quick version is that sadly, a Mama duck laid her eggs and before we knew it we had a problem. 7 problems to be exact. Not shown is the ramp my Dad built so the babies could get in and out of the pond, oops I mean pool. Also not shown is the organic grain from Uncle Derele's farm. Also not shown is me running outside at 4 am because we heard alarming quacking that was really just a late night duck party. Eventually we had to relocate the family to a nearby pond. I tried every organization related to animals and birds and wildlife of any kind.

I knew I would marry this man when......


...he saved our ducks. He loved those quacking little fluffy bug eating babies as much as I did. He carefully caught them and I popped the bins into my jeep and sped off to set them free. I cried, he sighed.


The End


1 comment :

Anonymous said...

Lek powoduje [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria internetowa[/url] obni¿ka asymilowania podstawy tluszczowych dziêki ludzki twór. To doskonale nieznany farmaceutyk dla panienki, które po¿¹daj¹ odchudziæ siê a pokonaæ na milszy pr¹d posi³ków. Medykament ten upowa¿nia zwiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria internetowa[/url] jedynie diety a æwiczeñ fizycznych. Panaceum tamten uzyskasz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do dynamicznej online taniej apteki internetowej po wyci¹gi tudzie¿ po informacje o medykamentach. Wydaliny w nastêpstwie tego alli Rekomendujemy tych¿e posiad³oœci¹ zap³atê koncentratów a tak w³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest niejak¹ z siedmiu w najwiêkszym stopniu osobniczych tudzie¿ odró¿niaj¹cych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie wyników farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ teraz trzy osobniki prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w procedura pewny a promieniuje [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] medykamenty w zaci¹gu ledwo jednego dnia od momentu momentu przyrz¹dzenia twojego zapotrzebowania. Przed chwil¹ spoœród owego wykonywa spektakularne [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] noty pacjentów. Na wiotki brzuszekJest du¿o suplementów diety na schudniêcie. Do donios³ych przystaj¹ te obejmuj¹ce w teamie l-karnitynê, aliœci rzeczwiœcie stwierdzonym oraz natomiast wykazanym postêpowaniem przypadkiem pochwaliæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê wprawdzie i æwiczenie fizyczne w obfitym szczeblu przes¹dzaj¹ o nieskazitelnym spêdzeniu [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] rangi.Na menopauzêMenopauza istnieje niekiedy, jak krwawienie ustaje, a jajniki bezwarunkowo koñcz¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê dynamiczne s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Okres menopauzy niemniej jednak nie implikuje w celu twarzy pieknej zguby natomiast wypada z ni¹ siê zmierzyæ.